Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné Obchodní Podmínky N Hotels Group, spol. s.r.o.

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

 • firma N Hotels Group, pol. s.r.o. se sídlem na adrese Nerudova 44,  Praha 1, 118 00, registrována pod identifikačním číslem 63987279, dále jen jako „Hotel“.
 • objednatel – jako fyzická či právnická osoba (Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.), dále jen "Host"

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

 • Rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné pouze písemně, tj. emailem.
 • Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Hotel písemně potvrdí Hostovi provedenou rezervaci nebo automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.
 • Rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.
 • V případě, že Hotel nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu výše, hotel nemusí ubytování a služby poskytnout.
 • Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace, jsou závazné pro obě strany

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí host jinak.
 • V ceně ubytování je zahrnuto DPH. Městský poplatek ve výši 50Kč osoba na noc není zahrnut v ceně ubytování. Tento poplatek Host uhradí na recepci Hotelu.
 • Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.
 • Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.
 • Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
 • Ubytování je možné uhradit v hotovosti, hotel akceptuje měnu CZK a EUR. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK. Hotel si vyhrazuje právo na používání interního směnného kurzu mezi CZK a EUR. 
 • Hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování.
 • V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a hotel je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Hosta.
 • V případě, kdy Host během pobytu musí předčasně odjet a ubytuje za sebe jiného Hosta, tedy v případě, kdy se mění osoby na pokoji, hotel si vyhrazuje právo za tuto změnu účtovat servisní poplatek ve výši 2.000,- Kč. 

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

 • Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor. Pro úplnost - toto právo nevytváří nárok hosta na využití služeb restaurace a baru před předchozí rezervace a ani nevytváří nárok na rezervaci konkrétního stolu v restauraci/baru. 
 • Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena Hotelem.
 • Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v  hotelu, aby mohla být sjednána náprava.
 • Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb hotelu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je Hotel oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.
 • Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že hotel neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu rezervovaného Hotelu.
 • Doba přihlášení do hotelů je od 15:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s hotelem za poplatek.
 • Doba odhlášení je do 11:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s hotelem  za poplatek.
 • Hotel je nekuřácký. Toto se vztahuje na veškeré tabákové výrobky, vapovací zařízení, e-cigarety, vodní dýmky a jakékoliv další podobné zařízení. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje Hotel, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 250 EUR za vyčištění pokoje Hotelu, v případě veřejných prostor jako restaurace, recepce, bar apod může penále být účtováno až do částky 800 EUR. Toto se vztahuje pobyty indviduálních hostů a také na pobyty fireních akcí. Kouření je možné pouze mimo prostory hotelu.
 • V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážného porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty finanční pokutu až do výše 400 EUR nebo, v nutných případech, volat policii.
 • Ubytovaní zvířete/psa v hotelu je možné za příplatek 10.-EURO/ za den a zvíře. Majitel ubytovaného zvířete/psa, nese plnou zodpovědnost za následky jeho chování. Pokud během pobytu v hotelu dojde k poškození majetku ať už v ubytovací, restaurační nebo jiné části hotelu., vyhrazují si tyto právo na úhradu vzniklé škody a to včetně případného vyřazení pokoje na dobu nutnou k jeho opravě. Toto se vztahuje i na škody zjištěné po odjezdu hosta a hotel si vyhrazuje právo na doúčtování nákladů zpětně. V případě hlučnosti psa či poškozování majetku hotelu, si  hotel vyhrazuje právo smlouvu o ubytování ihned a bez náhrady ukončit. Maximální počet mazlíčku v hostovském pokoji je stanoven na 2. 
 • "Hotel" si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit/zakázat možnost vstupu hostů se zvířaty/psy do "Hotelem" provozovaných hotelových pokojů, restaurací, barů a všech veřejných prostor.  
 • Rodiče nesou zodpovědnost za chování a způsobené škody svých dětí během pobytu. Hotel si vyhrazuje právo zrušit / přerušit pobyt, pokud se děti / hosté budou chovat neadekvátně během svého pobytu. Příplatky za děti se pohybuji v závislosti na lokalitě a věku dítěte a to také za dítě spící v posteli rodičů. Hotel nenese zodpovědnost za to, pokud si hosté o ceně pobytu za dítě neověřili během rezervačního procesu a jsou povinni doplatit případné cenové rozdíly na místě před započetím ubytování. 
 • Ve všech prostorách Hotelů je bez souhlasu hotelu zakázáno provozování jakékoliv podnikatelské či výdělečné činnosti, a to včetně pořizování zvukových a obrazových záznamů k tomu sloužících pod pokutou ve výši 100.000 Kč.

PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU:

 • Hotel je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu Hotelu.
 • V případě, že Hotel nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace z důvodu výjimečné situace - jako např. exkluzivita hotelu, situace související se zdravotním stavem personálu atd, má Hotel povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení stejné kategorie za stejných finančních podmínek, nikoliv však ve stejné kategorii pokoje. A to v termínu původním nebo náhradním. Hotel si vyhrazuje právo v tomto případě tuto výjimečnou situaci nekompenzovat nijak jinak než je uvedeno viz výše. Hotel si v tomto případě rovněž vyhrazuje právo od ubytovací smlouvy odstoupit pokud není jiná dohoda možná.   
 • Hotel si vyhrazuje právo dle obsazenosti jakéhokoliv hotelu volit způsob snídaně. Snídaně dle rozhodnutí hotelu může být plně bufetová, částečně bufetová nebo plně ala - carte. 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ:

 • Vznikne-li mezi hotelem coby prodávajícím, a hostem – kupujícím spotřebitelem - spor z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je možnost, že takový spor je možné řešit i mimosoudně, přičemž věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených s námi je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz).
 • Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu není pro kupujícího - spotřebitele zpoplatněna, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Řešit spor mimosoudně prostřednictvím některé z výše uvedených možností není povinností, ale záleží pouze na rozhodnutí hosta, zda se tak rozhodne postupovat
 • Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu stanoví ustanovení § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující - spotřebitel poprvé u hotelu uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace služby nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).
 • Jakožto spotřebitel může host rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ:

 • Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2010 a hotel si vyhrazuje právo jejich změn a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.
 • Hotel shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně do ukončení poskytování sjednaných služeb, nebo dle zákona, a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

 

Nastavení soukromí a cookies ?

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Nastavení